ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Usług Społecznych Srokowo
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Menu Podmiotowe

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Statut Centrum Usług Społecznych w Srokowie

Akapit nr 1 - brak tytułu

STATUT CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH GMINY SROKOWO
Rozdział 1. Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Centrum Usług Społecznych Gminy Srokowo, zwane dalej „Centrum” jest jednostką organizacyjną Gminy Srokowo działającą w formie jednostki budżetowej.
2. Centrum realizuje zadania, o których mowa w art. 13 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, usługi wykonywane dotychczas przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Srokowie oraz ponadto:
1. polityki prorodzinnej,
2. wspieranie rodziny,
3. pomocy społecznej,
4. systemu pieczy zastępczej,
5. promocji i ochrony zdrowia,
6. wspierania osób niepełnosprawnych,
7. edukacji publicznej, 8. przeciwdziałaniu bezrobociu,
9. kultury fizycznej i turystyki 10. pobudzania aktywności obywatelskiej,
11. reintegracji zawodowej i społecznej.
3. Przedmiot działalności Centrum obejmuje koordynację oraz zaspakajanie potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie realizacji zadań wymienionych w niniejszym statucie oraz wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
§ 2.
1. Centrum działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności: 1. ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych
2. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
3. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
4. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
5. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
6. ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne
7. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
8. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
9. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
10. ustawy z dnia 13 czerwca 2005 r. o zatrudnieniu socjalnym
11. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
12. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
13. ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
14. ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
15. ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
16. ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
17. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
18. ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
19. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
20. ustawy z dnai19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
21. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”
22. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
23. niniejszego Statutu oraz innych aktów prawnych niezbędnych do funkcjonowania jednostki i realizacji zadań.
 
2. Siedzibą Centrum Usług Społecznych w Srokowie jest Srokowo ul. Plac Rynkowy 14, 11-420 Srokowo.
3. Terenem działania Centrum Usług Społecznych w Srokowie jest obszar Gminy Srokowo.
 
Rozdział 2.
Organizacja Centrum i jego zadania
§ 3.
1. Działalnością Centrum kieruje Dyrektor. 2. W ramach struktury Centrum wyodrębnia się:
1) zespół do spraw realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej,
2) zespół do spraw organizowania usług społecznych,
3) stanowisko organizatora społeczności lokalnej,
4) zespół do spraw świadczeń,
5) Klub Integracji Społecznej,
3. Szczegółowy podział zadań realizowanych przez poszczególne Zespoły oraz ich strukturę i stanowiska, w tym podział na komórki organizacyjne niższego rzędu określa Dyrektor Centrum w regulaminie organizacyjnym.
§ 4.
1. Centrum może inicjować i organizować inne usługi i działania niż wymienione w § 1 ust. 2 na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, których celem będzie poprawa ich samodzielnego funkcjonowania oraz zapewnienie im kontaktu z otoczeniem.
2. Centrum może organizować różnorodne formy wsparcia dla rodzin i opiekunów sprawujących opiekę nad osobami i rodzinami wymienionymi w ust. 1.
§ 5.
Centrum opracowuje i realizuje programy i projekty z obszaru swojego działania, wynikające z diagnozy potrzeb oraz strategii rozwiązywania problemów społecznych, z uwzględnieniem pozyskiwania dofinansowania ze środków funduszu europejskich, krajowych i innych źródeł finansowania oraz realizuje programy rządowe z tego zakresu.
§ 6.
W realizacji zadań Centrum współdziała w szczególności z organami administracji rządowej, samorządowej, stowarzyszeniami, fundacjami, kościołami, związkami wyznaniowymi, jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz innymi podmiotami działającymi w obszarze polityki społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów ekonomii społecznej.
Rozdział 3.
Gospodarka finansowa
§ 7.
1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych w ustawie o finansach publicznych oraz zgodnie z właściwymi przepisami dysponuje samodzielnymi rachunkami bankowymi.
2. Podstawę gospodarki finansowej Centrum stanowi roczny plan finansowy dochodów i wydatków zatwierdzony przez Dyrektora.
§ 8.
1 Centrum uzyskuje dochody z tytułu odpłatności za świadczenie usług wobec podopiecznych oraz innych tytułów określonych przepisami prawa. 2. Pobrane dochody Centrum odprowadza na rachunek dochodów budżetu Gminy Srokowo.
§ 9.
Wynagrodzenie pracowników Centrum określa regulamin wprowadzony przez Dyrektora zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczących wynagradzania pracowników samorządowych.
Rozdział 4.
Postanowienia końcowe
§ 10.
1. Statut Centrum nadaje Rada Gminy Srokowo w formie uchwały.
2. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Usług Społecznych w Srokowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jadwiga Nowińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-08 15:48:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jolanta Bień
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-08-09 07:44:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jolanta Bień
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-09 07:44:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1029 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »